YONGCHENG ARTIFICIAL FLOWERS FACTORY

Yongcheng Artificial Flowers
Factory was established in 1980’s.