Yancheng Huaying Machinery Co.,Ltd.

Manufacturer of cutting machine,
shoe machinery, sole attaching
machine, Hydraulic Cutting Machine,
Auto Lasting Machine,Feeding
Cutting Machine.